Промоция "Любовта е..." на Mall Rousse

 

ПРОМОЦИЯ „ЛЮБОВТА Е…” НА MALL ROUSSE

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „ЛЮБОВТА Е…” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията с пускането на талон за участие в томболата на Промоцията в урната, находяща се на партерния етаж на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („Мол Русе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията ще се проведе на 12, 13 и 14 февруари 2018 г., в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа. След края на срока на Промоцията  желаещите да участват няма да имат възможност да попълват талони за участие в Промоцията и да пускат попълнените талони в урната на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              В часовете от 12.00 часа до 20.00 часа на всеки един от дните през срока на Промоцията (12, 13 и 14 февруари 2018 г.), на партерния етаж на Мол Русе ще бъде поставено табло във формата на сърце, на което ще има забодени талони за участие в Промоцията, и урна за пускане на талоните за участие в Промоцията.

2.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията (в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа на всеки един от дните през срока на Промоцията - 12, 13 и 14 февруари 2018 г.) попълни талон за участие в Промоцията и пусне попълнения талон в урната на Промоцията („Участник”).

3.              Всяко физическо лице има право еднократно да участва в Промоцията, като вземе талон за участие в Промоцията от таблото във формата на сърце, попълни талона и го пусне в урната на Промоцията.

4.              Промоцията не е свързана с реализирането на покупка.

5.              В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите имена, възраст, телефонен номер и електронна поща.

6.              След като физическото лице попълни талона за участие, същото има право да пусне талона в урната на Промоцията.

7.              Участникът собственоръчно пуска попълнения талон в урната на Промоцията, с което се включва в томбола за теглене на награда от Промоцията.

8.              Печелившите Участници се определят на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 15 февруари 2018 г. в присъствието на нотариус. В томболата ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в урната на Промоцията през срока на Промоцията.

9.              Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени имена на Участника, възраст,  телефонен номер и електронна поща на Участника. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

10.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са:

1.       1 (един) брой ваучер  за романтична вечеря за двама в ресторант „Дунав Плаза”, гр. Русе; стойност на ваучера – 80 (осемдесет) лева с ДДС, валидност на ваучера - до 31 март 2018 г.

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, навършил 18 години към датата на участие в Промоцията.

2.       1 (един) брой ваучер за романтична фотосесия за двама в обстановка на открито (в границите на гр. Русе; провеждане на фотосесията извън град Русе е възможна по договорка с фотографа и след допълнително заплащане от спечелилия Участник на свързаните с това разходи), включваща заснемане и обработка на от 30 (тридесет) до 60 (шестдесет) финални кадъра (без разпечатване на хартиен носител на снимките; снимките ще бъдат предоставени дигитално – чрез изпращане на файловете по електронна поща, чрез записването им на външен носител, предоставен от спечелилия Участник, или чрез предоставяне на линк за сваляне на снимките);  валидност на ваучера - до 30 септември 2018 г.

3.       5 (пет) броя ваучери, всеки един даващ право на 2 (два) броя билета за кинопрожекция по избор на спечелилия Участник в кината Cinema City в Мол Русе; валидност на ваучерите – според условията, посочени на самия ваучер. Ваучерите се използват при спазване на условията, посочени на самия ваучер.  Ваучерите могат да бъдат използвани за всички прожекции, с изключение на предпремиерите и премиерите.

При използването на ваучерите спечелилите Участници и придружителите им следва да спазват приложимите законови разпоредби и правилата и ограниченията, установени от лицата, предоставящи стоки и/или услуги, срещу спечелените ваучери.

След изтичане валидността на ваучерите стоки и услуги въз основа на тях няма да бъдат предоставяни.

Томболата ще бъде проведена на 15 февруари 2018 г. в присъствието на нотариус.

Имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на интернет страницата www.mallrousse.bg, както и на офциалната страница на Мол Русе във фейсбук на 19 февруари 2018 г. Спечелилите Участници се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на имената им на интернет страницата www.mallrousse.bg.

Спечелилите Участници следва да се явят лично до 17.00 часа на 04 март 2018 г., в сградата на Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, за получаване на наградите си. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини независещи от Организатора на Промоцията или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе до 17.00 часа на 04 март 2018 г. за получаване на наградата, или се яви, но се откаже от правото да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се за получаване на наградата Участници в Промоцията. В тези случаи наградата ще бъде предоставена на следващия класиран Участник.

Право да получат съответната награда имат лицата, чиито имена са посочени в талона за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е попълнило талона за участие, е това, чието име е посочено в талона за участие.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта – по отношение на Участник, навършил 18 години; или паспорт, ученическа карта, ученически бележник или друг документ, удостоверяващ самоличността – по отношение на Участник, ненавършил 18 години).

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол и служебната бележка (където е необходимо) от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

С подписването на служебната бележка спечелилият Участник се счита уведомен от Организатора на Промоцията за следното:

  1. На основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, т. 21 и чл. 35 от ЗДДФЛ спечелените от настоящата Промоция ваучери за романтична вечеря, съответно за романтична фотосесия,представляват облагаем доход за спечелилия Участник;
  2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечеления ваучер и се облага с 10% (десет процента) данък върху брутната стойност на спечеленото;
  3. Заплащането на дължимия данък от спечелилия награда от настоящата Промоция Участник ще бъде за сметка на Организатора на Промоцията;
  4. Спечелилият Участник е длъжен да декларира спечелената от него награда в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019 г.;
  5. Във връзка с предходната точка Организаторът  на Промоцията издава на спечелилия участник служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (във връзка с чл.45, ал. 7 от ЗДДФЛ) в момента на връчване на наградата.

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награда се предоставя единствено на лице, отговарящо на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвало в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 6 по-горе, предоставил е валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, ученическа карта) и е подписал необходимите документи за получаване на наградата (приемо-предавателен протокол, служебни бележки, други).

Награда ще се дава само на Участник, чието участие отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила.

Участник, който е пуснал невалиден, подправен или неотговарящ на изискванията на настоящите Официални Правила талон за участие, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна или невярна, или подвеждаща.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелили Участници, предявили претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелилите Участници, срещу спечелените от тях ваучери.  

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградата. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградата на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия спечелилите участници ще реализират наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградите на печелившите Участници се изчерпва с връчване на наградата на спечелилите участници, които са я спечелили и са поискали наградата да им бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или изпратил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимка).

 

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, не се допуска размяна на награда за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни (включително снимки) доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължат заплащане за това.