Събития и новини

ПРОМОЦИЯ „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО” НА MALL ROUSSE


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“ ” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез представяне на попълнен талон през време на провеждане на събитието „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“”. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.


Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на някоя от следните интернет страници – www.facebook.com/MallRousse или www.mallrousse.bg.


Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/MallRousse или на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.facebook.com/MallRousse и на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.


РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията стартира в 16.00 часа на 24 май 2019 г. и приключва в 17.00 часа на 24 май 2019 г.


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към момента на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията, на “РЕСБ“ ЕООД, на “СИЕЛА НОРМА“ АД и на рекламните агенции, свързани с Промоцията.


РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. За да участва в Промоцията, желаещото физическо лице („Участник”) следва в срока на Промоцията да попълни талон за участие в Промоцията, и го постави в специална урна, която ще бъде поставена на видно място на територията, на която се осъществява събитието „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“. Събитието се провежда от 16:00 часа на 24 май 2019 г. на последен - втори етаж (над партер) в търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse.


2. В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите две имена (собствено име и фамилия). В допълнение, физическото лице следва, в талона за участие, да даде съгласието си във връзка с обработването на личните му данни като необходимо условие за участието си в Промоцията. Талонът се подписва от Участника.

 

3. След като Участникът попълни своите имена и даде съгласието си във връзка с обработването на личните му данни в талона за участие и се подпише на обозначеното за целта място, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.


4. Участникът собственоръчно пуска попълнения и подписан талон в урната на Промоцията, с което се включва в томболата (жребия) за теглене на награди от Промоцията.


5. Промоцията ще приключи с томбола (жребий), чрез която на случаен принцип ще бъдат определени 20 (двадесет) печеливши Участника.


6. В рамките на срока на Промоцията ще бъде проведена 1 томбола (жребий) – на 24 май 2019 г., в 17:00 часа.


7. Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила и което е пуснало попълнен и подписан талон в урната на Промоцията съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени имена на Участника и надлежно дадено от Участника съгласие във връзка с обработването на личните му данни. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.


8. Всяко лице, изтеглено като печеливш Участник от Промоцията, ще получи лично наградата си в момента и на мястото на тегленето в 17.00 ч. на 24 май 2019 г. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.


9. Един Участник има право да спечели само една награда от Промоцията.


10. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.


11. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ


Наградите в Промоцията са както следва:


1. 10 бр. книги - „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“;


2. 10 (десет) броя парични ваучери, всеки един на стойност 20 (двадесет) лева (с ДДС), издадени от “СИЕЛА НОРМА“ АД, за пазаруване в търговския обект на Сиела в Мол Русе, предоставени от Организатора на Промоцията.


Ваучерите следва да бъдат използвани съгласно правилата на приложимото законодателство и изискванията на Сиела.


Ваучерът дава право на приносителя му да получи от търговския обект на Сиела в Мол Русе стока по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект. При избор на стока на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект. При използването на ваучера стойността на избраната от спечелилия Участник стока или услуга се заплаща чрез ваучера. След изтичането на валидността на ваучерите търговските обекти няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер.


Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след обявяването, че талонът му е печеливш, от представител на Организатора на Промоцията, на територията, на която се провежда Промоцията, в противен случай губи правото да получи наградата.


Наградите ще бъдат връчвани директно от представителя на Организатора на Промоцията на територията, на която се провежда Промоцията.
Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, попълнило талона за участие; и (ii) лицето, явило се за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


Участник, който е спечелил награда от Промоцията и желае да я получи, следва да предостави личните си данни: (1) пълни три имена и ЕГН – за изготвянето на приемо-предавателен протокол – за получаването на паричните ваучери; и (2) пълни три имена за попълване на приемо-предавателен протокол – за получаването на книгите „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“.
Спечелената награда се предоставя от Организатора на Промоцията след попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник.


В случай че Участник не се яви в срок и съгласно условията на Официалните Правила за получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.


Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в търговско-развлекателен център Мол Русе в сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.


Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.


Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.


Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.


РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, предоставил е личните си данни, подписал е приемо-предавателен протокол и е доказал по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, попълнило талона за участие; и (ii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


Участник, който е участвал в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.


РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ


Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.


РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ


Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, попълнило талона за участие; и (ii) лицето, явило се за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.


Търговският обект на Сиела в Мол Русе не е длъжен да предоставя стоки на спечелили Участници, предявили претенциите си след изтичането на срока на валидност на ваучерите.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките, получени от спечелил Участник срещу представен ваучер.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).


Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.


С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).


РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ


Моля запознайте се с информацията относно обработването на личните данни на Участниците в Промоцията ТУК.


С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:


1. Ако желаят да се включат в Промоцията, необходимо условие за участие в Промоцията е попълването на талона за участие в Промоцията (предоставяне на имената на Участника), както и даването на съгласие във връзка с обработването на личните им данни. Целта е идентификация на участника и връзка с Участника в случай, че последният спечели награда от Промоцията.


2. Ако спечелят награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (пълни три имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, ако спечелената награда е паричен ваучер, и пълни три имена за попълване на приемо-предавателния протокол, ако спечелената награда е книга. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник.


3. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411) да съхранява и обработва предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.


Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и “СИЕЛА НОРМА“ АД не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.


РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.


РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.


РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.


РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ


С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


I. Кой отговаря за обработването на Вашите лични данни?


“М.О. РУСЕ“ ЕАД (наричано по-долу “Дружеството“) е еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо в Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, район “Възраждане“, ул. “Брегалница“ № 43, ет. 2, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 175322411.


Дружеството обработва Вашите лични данни в качеството на администратор на лични данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните).


Данните за връзка с нас са:
Адрес: гр. София 1303, район “Възраждане“, ул. “Брегалница“ № 43
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: 082 84 50 34


II. За какви цели обработваме Вашите лични данни?


Обработването на Вашите лични данни е необходимо за целите на:


i. участието Ви в томболата за спечелване на награди в рамките на събитието „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“”, което се провежда на 24 май 2019 г., от 16:00 до 17:00 часа в търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д;


ii. в случай, че спечелите награда от томболата – за нейното получаване от Вас;


iii. за целите, посочени в следващия параграф.


С представянето на попълнен талон за участие в томболата Вие се съгласявате, в случай, че спечелите награда, Вашите имена, изображения и глас (аудио и/или видео записи с Ваше участие, изображения, фотографии и изявления и др.) да бъдат обработвани от Дружеството за целите на публикации в пресата и специализирани издания, изработване, изготвяне и разпространение на рекламни и маркетингови материали на Дружеството, вкл. и да бъдат разгласявани публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали, публикувани на официалната страница на Дружеството и в интернет пространството, както и за тяхното архивиране във връзка с обработването им за тези цели. Дружеството не дължи никакво заплащане за така извършеното обработване на лични данни.


Така даденото от Вас съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление до Дружеството. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването на Вашите лични данни въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.


III. Какви лични данни обработваме и откъде ги получаваме?


Личните данни, които обработваме за Вас, са идентификационни данни - имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документ за самоличност, подпис, образ, лицеви изображения, глас.


Източниците на Вашите лични данни са предоставените ни от Вас лични данни, както и събрани от нас лични данни (напр. чрез фото- или видеозаснемане).


Важно: Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице (напр. член на Вашето семейство или домакинство), трябва да се уверите, че сте го информирали предварително и имате неговото съгласие да го направите или разполагате с друго законосъобразно основание, за да предоставите данните му. Също така е необходимо да го запознаете с информацията, приложима относно обработването и защитата на неговите данни от страна на Дружеството.


IV. На какво основание обработваме Вашите лични данни?


Обработваме Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично и доброволно съгласие за това.


V. На кого може да предоставим Вашите лични данни?


Когато това е необходимо, ние може да предоставим Вашите лични данни на следните лица: компетентните органи и институции съгласно приложимото законодателство (НАП, КЗП, КЗДЛ и др.); “РЕСБ“ ЕООД, ЕИК 200305751; “СИЕЛА НОРМА“ АД, във връзка с получаването от Вас на спечелена награда; рекламни и маркетингови агенции във връзка с организирането и отразяването на горепосоченото събитие. [ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. : моля допълнете списъка, ако се сещате за други лица, на които ще предоставяте данни]


VI. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?


Непечелившите талони, подадени за участие в томболата и съдържащите се в тях лични данни се унищожават след 18:00 часа на 24 май 2019 г.


В случай, че сте спечелили награда и сте предоставили Вашите лични данни за изготвяне на приемо-предавателен протокол за получаването ѝ, личните Ви данни ще бъдат съхранявани до изтичането на приложимите давностни срокове, или до изтичането на сроковете за съхранението им, предвидени в специалните закони. В случай на различия в продължителността на сроковете за съхранение на личните данни, установени в различните приложими специални закони, се прилага срокът, който изтича най-късно.


VII. Какви са Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни?


Във връзка с обработването на Вашите лични данни от Дружеството, Вие имате право да поискате от Дружеството:


i. Да Ви предостави достъп до Вашите лични данни и копие от тях на електронен или хартиен носител (право на достъп). Отговор на Вашето искане ще получите в срок до 1 месец от постъпването му в Дружеството.


ii. Да коригира Ваши неточни лични данни без ненужно забавяне (право на коригиране).


iii. Да изтрие Вашите лични данни без ненужно забавяне (право на изтриване или право “да бъдеш забравен“). Моля да имате предвид, че Вашето искане за изтриване няма да бъде удовлетворено в случаи, че Вашите данни продължават да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или се обработват в изпълнение на законово задължение на Дружеството.


iv. Да ограничи обработването на Вашите лични данни (право на ограничаване на обработването) в следните случаи: ако оспорвате точността им; ако считате, че същите се обработват неправомерно; ако желаете да ги съхраним с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако сте възразили срещу използването на Вашите лични данни до приключването на проверката дали Дружеството обработва данните Ви законосъобразно.


v. Да прехвърли Вашите лични данни на друг администратор на лични данни (право на преносимост на данните) по един от следните начини: (а) да Ви ги предостави в пригоден за машинно четене формат така, че да Ви позволи да ги прехвърлите към другия администратор; или (б) да ги прехвърли пряко на другия администратор, ако това е технически възможно.
Също така, Вие имате следните права, които може да упражните по всяко време:


i. Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни от Дружеството. Ако възражението Ви е основателно, Дружеството ще прекрати обработването на Вашите лични данни. Възражението Ви няма да се счете за основателно, ако Вашите лични данни се обработват на законово основание, което има предимство пред Вашите интереси, права и свободи, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Дружеството или свързани с Дружеството лица.


ii. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни. В случай, че считате, че правата Ви във връзка с Вашите лични данни или тяхната защита са нарушени, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.


Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

ПРОМОЦИЯ „КОЙ СВЕТЕЦ СЕ СЧИТА ЗА ПОКРОВИТЕЛ НА РУСЕ И ПАТРОН НА ГРАДА!” НА MALL ROUSSE

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията „КОЙ СВЕТЕЦ СЕ СЧИТА ЗА ПОКРОВИТЕЛ НА РУСЕ И ПАТРОН НА ГРАДА!” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). С публикуването на отговор като коментар под публикацията с въпроса на Промоцията на интернет страницата www.facebook.com/MallRousse участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.


Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на някоя от следните интернет страници – www.facebook.com/MallRousse или www.mallrousse.bg.


Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/MallRousse или на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.facebook.com/MallRousse и на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда на Фейсбук страницата на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д („Мол Русе”), www.facebook.com/MallRousse.


РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията стартира в 12.00 часа на 06 май 2019 г. и приключва в 23.59 часа на 08 май 2019 г.


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на включването си в Промоцията е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

В допълнение към горните условия, в Промоцията има право да участва единствено физическо лице, чиито име и фамилия (или техните производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) са посочени като Фейсбук име във Фейсбук профила, с който лицето се включва в Промоцията. За избягване на съмнения, лице, което не може да бъде идентифицирано по име и фамилия (включително чрез техни производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) чрез името на Фейсбук профила, с който е взело участие в Промоцията, няма право да участва в Промоцията, а публикуваните от такива Фейсбук профили коментари ще бъдат изтривани.


РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. През срока на Промоцията на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъде публикувана 1 (една) публикация, включваща въпрос, касаещ покровителя на Русе и патрона на града („Публикацията“).


2. За да участва в Промоцията, дадено физическо лице („Участник”) следва в срока на Промоцията да публикува своя отговор на поставения в Публикацията въпрос като коментар под Публикациите.


3. Участниците имат право да публикуват еднократно своя отговор като коментар под Публикацията.


4. Коментарът под Публикацията следва да бъде публикуван единствено от личния Фейсбук профил на Участника.


5. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник поема задължение да публикува като коментар под Публикацията само и единствено своя отговор. Организаторът на Промоцията не е длъжен да проверява и не носи отговорност, ако публикуваният на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) коментар под Публикацията е публикуван без знанието и съгласието на собственика на Фейсбук профила. Отговорност за тези действия носи единствено физическото лице, публикувало коментар под Публикацията.


6. Съдържанието на публикуваните от Участниците коментари не трябва да противоречи или нарушава законова разпоредба, правила на социалната мрежа Фейсбук или права на трето лице, добрите нрави или морала, нито да бъде възприемано от Организатора на Промоцията или от което и да било трето лице като обидно, вредно или провокационно. Коментарът не трябва да има негативен ефект върху търговско-развлекателен център Мол Русе, неговите собственици, наематели или посетителите. В случай, че бъде публикуван коментар в нарушение на настоящите Официални Правила, този коментар ще бъде изтриван.


7. Промоцията ще приключи с томбола, чрез която на случаен принцип ще бъдат определени 20 (двадесет) печеливши Участника.


8. В томболата ще вземат участие единствено коментарите, даващи правилен отговор на поставения в Публикацията въпрос и отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила. Коментари, публикувани от 0.00 часа на 09.05.2019 г. нататък няма да бъдат включвани в томболата на Промоцията. Томболата ще бъде проведена на 09.05.2019 г. В деня на провеждане на томболата (09.05.2019 г.) на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъдат обявени инициалите на Фейсбук профилите на спечелилите Участници. Спечелилите Участници се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на инициалите на Фейсбук профилите им на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse).


9. Всяко лице, изтеглено като печеливш Участник от Промоцията, ще получи лично съобщение на Фейсбук профила, от който е изпратен печелившия отговор. След като е получил съобщението, Участникът следва да се яви лично в търговски център Мол Русе до 09 юни 2019 г., включително, за получаване на наградата си, като покаже полученото съобщение от официалната Фейсбук страница на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse). Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.


10. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че:


a. има право и следва да публикува под Публикация единствено и само своя личен коментар;


b. с публикуването на коментар под Публикация Участникът дава съгласието си личните му данни от Фейсбук профила (име на Фейсбук профила и профилна снимка), да бъдат публикувани в публичното пространство и обработени от Организатора на Промоцията или действащи по негова поръчка лица;


c. публикуването на лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) би било в нарушение на настоящите Официални Правила и ще доведе до анулиране на Участника, публикувал чуждите лични данни и/или снимка;


d. Участниците в Промоцията следва да съблюдават и носят цялата отговорност за спазване на настоящите Официални Правила и на правилата за ползване на социалната мрежа Фейсбук;


e. Участник, публикувал лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse), носи единствен цялата отговорност спрямо това трето лице и спрямо Организатора на Промоцията за публикуването, обработката и разгласяването на личните данни на това трето лице без неговото съгласие.


11. Организаторът на Промоцията не поема ангажимент да проверява дали лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментар под Публикацията, е лицето, което е публикувало коментара, нито за осигуряване на съгласието на лицето, чийто коментар е публикуван, в случай, че то е различно от лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментара. Участниците единствени отговарят и имат задължението да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилата снимка; (ii) лицето, публикувало коментар под снимката от публикацията на Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.


12. Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участника, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предостави и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.


13. Организаторът на Промоцията си запазва правото по своя преценка да изтрива публикувани от Участници коментари и/или снимки, когато счита, че същите са публикувани в нарушение на настоящите Официални Правила или ако по своя преценка реши, че съдържанието им противоречи или нарушава законова разпоредба или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Организатора на Промоцията, върху Мол Русе, върху търговски обект в Мол Русе или върху посетителите на Мол Русе, като не носи отговорност спрямо Участниците и всички други трети лица за изтриването на снимките, както и за дисквалифицирането (отстраняването от участие в Промоцията) по своя преценка на Участници, нарушаващи или нарушили Официалните Правила.


14. Един Участник има право да спечели само една награда от Промоцията.


15. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.


16. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

 

Всеки спечелил участник ще получи по 2 (два) броя ваучери. Ще бъдат раздадени 40 (четиридесет) броя ваучери, всеки един даващ право на 1 (един) брой билет за кинопрожекция по избор на спечелилия Участник в кино Cinema City Русе в Мол Русе.


a. Валидност на ваучерите – 6 месеца, считано от датата на издаване на ваучера, посочена на самия ваучер;


b. Ваучерите се използват при спазване на условията, посочени на самия ваучер и на www.cinemacity.bg/regulations/voucher-rules;


c. Ваучерите могат да бъдат използвани за всички прожекции, с изключение на предпремиерите;
Право да получи съответната награда има лицето, което от личния си Фейсбук профил е публикувало своя личен коментар под Публикацията на Промоцията и същият коментар е обявен за печеливш съгласно настоящите Официални Правила. Трябва да има пълна идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.


Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и да подпишат приемо-предавателни протоколи. За попълването на приемо-предавателните протоколи Участниците трябва да предоставят трите си имена.


След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.


В случай че Участник не се яви в срок и съгласно условията на Официалните Правила за получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.


Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.


Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе в сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.


Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.


Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.


Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.


РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, предоставил е валиден документ за самоличност, подписал е приемо-предавателен протокол и е доказал по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.


Участник, който е участвал в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.


РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ


Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.


РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ


Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили в Мол Русе за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.


Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.


Търговският обект на Синема Сити в Мол Русе, не е длъжен да предоставя стоки на спечелили Участници, предявили претенциите си след изтичането на срока на валидност на ваучерите.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките, получени от спечелил Участник срещу представен ваучер.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).


Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.


С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).


РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ


С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава доброволно достъп на Организатора на Промоцията и на лицата, действащи по негова поръчка, до личните данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, съгласно зададените от Участника настройки на личния си Фейсбук профил. Организаторът на Промоцията, съответно лицата, действащи по негова поръчка, ще обработват въпросните лични данни на Участниците само доколкото това е необходимо с цел провеждане на Промоцията в съответствие с настоящите Официални Правила. С включването си в Промоцията, Участникът дава съгласието си за обработването на личните му данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, за целите на провеждането на Промоцията, идентификация и проверка на самоличността на Участника, уведомяването му в случай, че спечели награда и предоставяне на наградата. Ако реши да предостави достъп до Фейсбук профила си и до личните данни, посочени в него, Участникът го прави свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и „Вива Вижън“ ЕООД (ЕИК 175072616), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.


В допълнение към горното, Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (три имена) единствено на Участници, спечелили награди, с цел попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.


С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че ако спечелят награда и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (три имена) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, спечелилите Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411),„РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и „Вива Вижън“ ЕООД (ЕИК 175072616), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.


Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните им данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).


Личните данни на Участниците, посочени във Фейсбук профила на Участника, ще бъдат обработвани до приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок.
Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.


Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.


РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.


РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.


РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.


РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ


С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Страница 1 от 107